Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Автомобилни бензини

Бензинът е течност от различни съставки, предимно въглеводороди получени при преработката на суров петрол (нефт). Силно запалима течност без цвят до леко жълтеникав цвят, прозрачна, бързо изпаряваща се, с характерна миризма и с изключително възпламеними пари. Представлява смес от стотици видове въглеводороди, повечето от които наситени, с 4 до 12 атома въглерод. Може да се смесва с други моторни горива. В състава му преобладават алкани, нафтени (циклоалкани), ароматни въглеводороди и олефини

Повечето бензини, предназначени за автомобилни двигатели, имат граници на кипене между 30-35 и 200 оС.

Употреба намира преди всичко в двигатели с вътрешно горене, главно автомобилни, но също така и като разтворителсуровина в нефтохимията и др. В зависимост от климатичните условия се произвеждат и предлагат на пазара бензини с коригирани свойства, отговарящи на температурата на външната среда и условията на експлоатация на двигателя: достатъчно висока изпаряемост за пускане на студен двигател и същевременно достатъчно ниска изпаряемост за предотвратяване на образуването на газови "тапи" в бензиновите помпи, бензинопроводите, карбураторите и дюзите, корозионност,  кипене. Контролират се също така съдържанието на по-тежки въглеводороди ("смоли"), които могат да доведат до нежелани отлагания на нагар в карбуратора, дюзите и двигателя, присъствието на ароматни въглеводороди, вода, киселини и основи, механични примеси и др. 


Продукт Лист