Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Компресиран природен газ – метан CNG

Природният газ е висококалоричен газ, и се използва главно като гориво в промишлени инсталации, за битови нужди, гориво за МПС и суровина в химическата промишленост. Изключително запалим газ. Природният газ е смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред СnH 2n+2, съдържащи основно въглеродни атоми в порядъка от С 1 до С 4 и висши, както и незначителни количества азот, въглероден диоксид, сероводород, меркаптанови съединения и водни пари. Добива се от естествени подземни акумулации - газови, газокондензатни и газонефтени находища.