Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Приложение № 11 към чл.20, ал.4 (Ново -ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в

т.ч. нейни актуализации –информация за засегнатата общественост, в

случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

 

1. Име или търговско наименование на оператора.

„ЗАРА ГАЗ“ ООД e оператор на Складова база за пропан-бутан и течни горива „Агробиохим“ град Стара Загора.

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

      Складова база за пропан-бутан и течни горива Агробиохим, землището на с. Хрищени 6050, община Стара Загора, ул. Новозагорско шосе №1; тел.: 042616515, факс: 04261651, email:zara@zara.bg; www.zara.bg

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на рeшение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП

Складова база за пропан-бутан и течни горива Агробиохим е класифицирана като предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП). Класификацията е валидирана от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда с писмо изх. № УК-2509/09.09.2021 г. С Потвърждение № СЗ-23/2021 на Директора на РИОСВ-Стара Загора е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятието.

4. Кратко описание на дейността в предприятието/съоръжението.

Предмет на дейност на „ЗАРА ГАЗ” ООД: Търговия и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; търговия с енергийни продукти, разкриване на верига от бензиностанции; управление на недвижими имоти; комисионна, спедиционна, складова, транспортна, ремонтна дейност, както и всяка друга дейност и всички други видове услуги, които не са забранени от закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим - след съответно разрешение.

 Складовата база за пропан бутан и течни горива „Агробиохим“ е терминал за доставка, съхранение, обработка и експедиране на химически вещества: пропан-бутан, дизелово гориво, биодизел, битум.

5.Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение No 3 към ЗООС –генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение No 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

На площадката се съхраняват следните вещества, попадащи в обхвата на част 1 на Приложение 3, към ЗООС:

Дизелово гориво: CAS № 68334-30-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 3 (H226); Аcute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Carc. 2 (H351); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411)

Тъмнокехлибарена течност; характерен мирис; невзривоопасен; запалима течност и пари; точка на запалване > от 56º С; точка на топене/замръзване -40-6ºС; нереактивен при нормални условия; вреден при вдишване, при вдишване на големи концентрации може да предизвика виене на свят, гадене, главоболие и загуба на концентрация; дразни кожата и очите при пряк контакт.

 

 

Биодизел: Веществото не е класифицирано като опасно по критериите на Регламент СЕ 1272/ 2008 г. Представлява маслена течност; със зелен/жълт цвят; точка на топене 6,29ºС; точка на кипене 354,3ºС; точка на самозапалване 261ºС; не е запалим; не е експлозивен; не е оксидиращ; не е токсичен.

Пропан-бутан: CAS № 68512-91-4 - Flam. Gas 1( H220), Press. Gas (Н280) Carc. 1A (Н350), Muta.1B (H340). Въглеводороден втечнен газ; безцветен; сладък мирис; изключително запалим газ; съдържа газ под налягане; стабилен при нормални условия; при  контакт с кожата и очите може да предизвика измръзване; при вдишване на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на конценрация; може да експлоадира при нагряване.

Асфалт оксидиран/битум за настилки: Веществото не е класифицирано като опасно по критериите на Регламент СЕ 1272/ 2008 г., не е класифициран за физически опасности, за опасност на здравето и околната среда. Твърдо вещество, с тъмнокафяв до черен цвят, няма мириз, точка на топене /точка на замръзване 38-130 ºС., точка на самозапалване> 250 ºС. Продуктът не е запалим. Температура на самозапалване > 400 ºС. Не е експлозивен, няма оксидиращи свойства, не е реактивен, не е токсичен за околната среда, много ниска разтворимост във вода, не се саморазгражда.

 

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Възможните причини за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане/разсипване/изпускане на ОВ/С и последвалите от това събития.

При нормална експлоатация на складовите резервоари и помещения практически не би имало възможност за големи аварии.

 

Потенциалните критични сценарии и причините, които ги предизвикват и които могат  да се проявят могат да се обединят в следните групи:

Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването -  резервоари и тръбопроводи, което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да бъдат:

- грешки при проектирането; - лошо изпълнение при построяването и монтажа; - надпроектни динамични натоварвания;

- интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове); - злоумишлени действия;

Разливи на опасни продукти в ограничени количества. Причините могат да бъдат:

- Пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите;

- Изпускане на фланцови връзки, кранове, салникови уплътнения и др. подобни;

- Препълване на  резервоари и цистерни;

- Скъсване на гъвкави шлангове; 

- Грешка на оператора.

Пожари и взривове в съоръженията. Източниците на запалване могат да бъдат:

- мълнии (при отказ на гръмоотводите);

 - нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването;

- открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи;

- механични искри при рязане, шлайфане и др.;

- искри от натрупано статично електричество;

- външни източници (небрежност или злоумишленост, пожари на съседни площадки).

При изпълнение на изискванията на нормативните документи по БЗУ, ПП безопасност, Технологичните инструкции и Инструкциите за безопасна работа вероятността от възникване на големи аварии е нищожна. Взети са всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии или бедствия.

      Въздействието върху човешкия организъм е свързано основно с продължителна експозицията при високи концентрации, които са възможни само при аварийни ситуации (а не при нормален работен процес), ако не се използват предоставените лични предпазни средства и ако не се спазват приетите вътрешнофирмени работни инструкции и процедури.

      Газовият терминал не попада в заливна зона на река или язовир. Опасност от наводнение може да възникне при необичайно силни дъждове или обилно снеготопене, което би могло да доведе до заливане на територията на обекта от скатни води стичащи се по южния склон на Сърнена Средна гора.

      От момента на въвеждането в експлоатация на петролната база до сега не е имало ситуация, при която да се застраши сигурността и безопасността на работния цикъл.

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

С изграждането и интегрирането на оповестителната система в обекта, чрез блока  на НСРПО:

1. Вътрешното оповестяване се отнася за присъстващите в базата, оперативната група за непосредствено ръководство, аварийно спасителната и аварийно възстановителната група, в. т.ч. Вътрешно фирмената комисия по безопасност. Това става устно, чрез ЛСО интегрирана към НСРПО, чрез стационарната и мобилната телефонна мрежа.

2. Външното оповестяване чрез ЛСО, интегрирана към НСРПО,  се отнася за съседните обекти: от изток и север терминалът граничи с вътрешнозаводски улици, от запад и юг – празни парцели. На изток през улицата се намира фирма „Панхим“ ООД - предприятие за производство на суспензионен полиметилметакрилат и не е класифицирано, като обект в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС. От север – ремонтно механичен цех на „Елник машини“ООД,  където работят средно по  25 ¸ 35 човека през светлата част на деня в работните дни, органите на реда, държавните и общински структури: РС ПБЗН, ОД на МВР, ЦСМП, Община Стара Загора, РЗИ, РИОСВ и други.  

Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария са достъпни на сайта на дружеството www.zara.bg в сектор „ НОВИНИ“.

Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

- мрежова IP телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи;

- мобилна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;

- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опастност на обекта – с персонала.

Органите и силите, с които ще си взаимодейства ръководството и оперативната група на ЗАР са:

Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 за приемане сигнал за авария и предаването му на компетентните институции; Оперативен център при  РД ПБЗН за изпращане на служители и специализирана техника за осъществяване на оперативна намеса при аварията в обекта, привличане  на ЕСС и осъществява координацията между тях; Общински щаб за изпълнения плана за защита от бедствия чрез дежурния общинска служба сигурност за получаване указания и помощ. Дежурен РИОСВ, като го уведомява за вида на аварията, опасното вещество, застрашени от поражения инсталации и селища в района.

Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника. Предоставя се информация която съдържа:

- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;

- опасни вещества отделени вследствие на бедствието/ аварията;

- засегнати участъци в обекта и помещения, в които се предполага, че има хора;

- предприетите действия до този момент.

Всяка информация за ранно оповестяване за възникване или възникнало бедствие или авария се извършва на ЕЕНСП 112.

Ранното предупреждение и оповестяване на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от Оперативен център на РД ПБЗН. Община Стара Загора и „ЗАРА ГАЗ“ ООД  създават организация за аварийно реагиране  при възникване на извънредни ситуации.

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА АВАРИЯ ОТ ГЛАСОВАТА ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ИЛИ ОТ ОРГАНИТЕ  НА ОД МВР И ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:

Незабавно изгасете открит огън с вода!

Не палете  цигари. Не стартирайте  автомобили в газов облак.

Не включвайте или изключвайте никакви ел. уреди, заради искрите в този момент.

Ако сте в къщи затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците.

Закрепете към тях, тиксо, влажни завеси, кърпи.

При възможност се качете в горните етажи на сградата.

Ако се намирате на открито, напуснете района като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.

Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път, напуснете района на аварията на километър.

Помогнете на пострадалите, изведете ги на чист въздух.

При завръщане в домовете и работни места, гаражи, след отстраняване на аварията , проветрете помещенията и проверете за събран газ в ниските места, канали, мазета.

Спазвайте изискванията на аварийните служби.

 

Най – важни телефонни номера

-  ЕЕН за спешни повиквания                                        112

- РС ПБЗН – гр. Стара Загора                                        112

- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ              250005

- ОЦ при  РД ПБЗН – гр. Стара Загора                       623-112/665-297

 - ОД МВР                                                                            112 

 - ЦСМП                                                                             112

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

В Складовата база са изградени съоръжения, които имат важно значение за безопасната работа на петролната база.

1. Съоръжения, предназначени да контролират нармално протичане на технологичните процеси, да регистрират и да сигнализират настъпилите отклонения и да предизвикват предприемането на мерки за предотвратянване на голяма авария:

- Основно звено в Системата за управление на мерките за безопасност е оперативният контрол (управление на аварийната сигнализация и на временните спирания на производството), чрез Единната система за предотвратяване на аварии (ЕСПА), състояща се от:

датчици за газсигнализация датчици за температура датчици за налягане датчици за ниво вентилационна система водна завеса и водни оръдия сигнализация

- Газсигнализация

- Средства за измерване и контрол на ниво, температура, налягане, маса и др.

-  Дизел агрегат за аварийни ситуации

- Дихатели с огнепреградители на резервоарите с течни горива

- Предохранителни предпазни клапани на резервоарите за пропан-бутан

- Манометри

2.Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали големи аварии и намаляване на последствията от тях:

Дизел агрегат за аварийни ситуации, при внезапно прекъсване на ел. захранване;

Противопожарна систима със следните елементи:

Вода:

Резервоар за вода 2000 м³ - 2х1000 м³

Кладенец за вода и помпа (тласкаща вода към резервоара)

Помпена станция за вода (две помпи в паралел, всяка с дебит от 120 л./с.)

Инсталация за пълнене на пожарни автомобили

Пожарни хидранти – 7 броя

Лафетни струйника/оръдия – 2 броя

Водна завеса – дренчерна, монтирана над естакадите, резервоарния парк R1-R10, R11 и пункта за пълнене на битови бутилки с Пропан-бутан

Воден пръстен по периферията на резервоар R12

Азот – N:

Ресивер за компресиран азот (10-15 bar) – 100 куб.м. Инсталация за азотиране на резервоарите и технологичните лини

Инсталация за гасене на пожар в резервоар за ДГ

Пеногасене:

 Полустабилна пеногасителна инсталация/тръбопроводи с червен цвят/ с три пеногенератора по 10 л/сек. дебит, впръскващи пяната в резервоар R12 – 4900 кум.  Монтирана е пеногасителна инсталация с 2400 кг пенол. Захранването с пяна може да се извършва и от пожарни автомобили.

ПП уреди:

- Индивидуални средства за защита

- Ръчни ПП уреди и одеала

- Личните предпазни средства

- Аварийния шкаф

- Авариен портал

- Специално работно облекло и работно облекло.

Съоръжения за наблюдения, охрана и сигнализация:

-  Видеонаблюдение

- Локална система за оповестяване, интегрирана с НСРПО.

- Сирена звукова, задейства се от ЕСПА

- Охрана

- Ограда и входове/изходи.

 

 

 

 

При възникване на голяма авария се извършва оповестяване - вътрешно и външно.

Вътрешното оповестяване се отнася за присъстващите в терминала, оперативната група за непосрествено ръководство, аварийно спасителната и аварийно възстановителната група, в. т.ч. Вътрешно фирмената комисия по безопасност. Това става устно, чрез ЛСО, чрез IP телефонна централа и мобилната телефонна мрежа.

Външното оповестяване се отнася за съседните обекти.

Отговорностите и задълженията на съответните длъжностни лица са подробно описани в Аварийния план и приложените към него различни сценарии и симулации.

Публичен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС - https://public-seveso.moew.government.bg

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Инж. Татяна Петрова – инспектор ЗБР

Тел: 042/ 616 510

e-mail: t.petrova@zara.bg

Дата на изготвяне: 15.12.2022 г.