Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

В складова база за пропан-бутан и течни горива „Агробиохим“ се извършва доставка, съхранение, обработка и експедиране на дизелово гориво, пропан-бутан, биодизел, пътен битум. Има изграден пункт за пълнене на битови бутилки пропан-бутан.

Съхраняваните продукти са от категория „взривоопасни“, „запалими“ и “лесно запалими“ и крият опасност от възникване на пожари и експлозии на пари, взрив с поражения на хора и материални обекти, както и замърсяване на околната среда.

Складовата база е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал. Проектирана и построена в съответствие с изискванията на всички нормативни документи, гарантиращи безопасност на хората и опазване на околната среда.

Дружеството е извършило класификация на опасните вещества за обекта, която е одобрена от МОСВ София. Изготвен е Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, която е одобрена от РИОСВ Стара Загора. Изготвен и одобрен е Вътрешен авариен план за базата. Персоналът е квалифициран и обучен. Изпълняват се процедурите по провеждане на превантивен и коригиращ мониторинг.

В базата се поддържат и експлоатират следните съоръжения, в които може да възникне голяма авария: резервоари за дизелово гориво, биодизел, пропан-бутан, битум, авто естакади и тръбопроводи.

Безопасната им експлоатация се основава на Политиката за предотвратяване на големи аварии /ППГА/ и се осъществява чрез прилагането на Система за управление мерките за безопасност/СУМБ/. Основно звено в СУМБ е оперативния контрол, чрез Единна система за предотвратяване на аварии /ЕСПА/.

Осигурени са следните съоръжения с важно значение за безопасността в обекта:

- Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на производствения процес, да регистрират и сигнализират настъпили отклонения и да предизвикват предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии: Единна система за предотвратяване на аварии, състояща се от датчици за сигнализация, за термозащита, за защита от препълване, вентилационна система, сигнализация, охлаждане; Дихателни клапани, Предпазни клапани, Огнепреградители, Оросителна (водоохлаждаща) система,  Електронни нивомерни системи – следят ниво и температура и алармират за препълване, за пробив (теч) от резервоара и наличие на вода в резервоара,  Ел.генератор – резервен, Мълниезащита, Заземителна инсталация, Видеонаблюдение, Квалифициран и обучен персонал, Охрана , Ограда и входове/изходи, Инфраструктура.

- Съоръжения, предназначени за ликвидиране на евентуална авария: Пеногасителна система, Система за пожарогасене с вода, Обваловки, ППУреди, ПП Табла, Пожарни хидранти, Пожарен водоем.

- Съоръжения за наблюдение, охрана и контрол: Знаци и сигнали по безопасност,  Видеонаблюдение, Локална система за оповестяване със звукова и речева информация, денонощна охрана.

Осигурено е оповестяването на съседните застрашени обекти: „Панхим“ ООД , „Никол инженеринг груп” ЕООД,  „Феролекс ресайкъл” ЕООД, „Екомедиана рисайклинг” ООД, Център за развитие на екологичната инфраструктура,  „Промонтаж”ООД„ Елит монтаж” ООД.

 Комуникационното осигуряване на  Скл. база за пропан-бутан и течни горива Агробиохим се осъществява чрез:

- кабелна телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи;

- клетъчна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;

- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опасност.

Цялата налична информация по мерките и мероприятията, свързани с безопасността и ликвидиране на последствията от възникнали големи аварии е налична на площадката на базата и е достъпна за всеки заинтересован.