Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Приложение № 11 към чл.20, ал.4 (Ново -ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в

т.ч. нейни актуализации –информация за засегнатата общественост, в

случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

1. Име или търговско наименование на оператора.

„ЗАРА ГАЗ“ ООД e оператор на  Петролна база „ЗАРА“, град Стара Загора.

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

      Петролна база ЗАРА”, град Стара Загора 6000, кв. Индустриален, ул. Индустриална №61, ПК 411; тел.: 042616515, факс: 04261651, email:zara@zara.bg; www.zara.bg

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на рeшение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП

Петролна база „ЗАРА“, град Стара Загора е класифицирана като предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП). Класификацията е валидирана от министъра на околната среда и водите с писмо изх. № УК-41/02.08.2019 г. С Решение № 240-A0/2021 на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е одобрен доклада за безопасност на предприятието.

4. Кратко описание на дейността в предприятието/съоръжението.

Предмет на дейност на „ЗАРА ГАЗ” ООД: Търговия и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; търговия с енергийни продукти, разкриване на верига от бензиностанции; управление на недвижими имоти; комисионна, спедиционна, складова, транспортна, ремонтна дейност, както и всяка друга дейност и всички други видове услуги, които не са забранени от закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим - след съответно разрешение.

В Петролна база „ЗАРА“ се извършва доставка, съхранение, обработка и експедиране на химически вещества: бензин, дизел, биодизел, пропан-бутан, етанол, тежко гориво, котелно гориво, антифриз, горивни добавки,  AddBlue и масла.

5.Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение No 3 към ЗООС –генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение No 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

На площадката се съхраняват следните вещества, попадащи в обхвата на част 1 на Приложение 3, към ЗООС:

Дизелово гориво: CAS № 68334-30-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 3 (H226); Аcute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Carc. 2 (H351); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411) Тъмнокехлибарена течност; характерен мирис; невзривоопасен; запалима течност и пари; точка на запалване > от 56º С; точка на топене/замръзване -40-6ºС; нереактивен при нормални условия; вреден при вдишване, при вдишване на големи концентрации може да предизвика виене на свят, гадене, главоболие и загуба на концентрация; дразни кожата и очите при пряк контакт.

Автомобилен бензин: CAS №  86290-81-5, класифициран е съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 1 (H224); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); STOT SE 3 (H336); Muta.1B (H340); Carc. 1B (H350); Repr. 2 (H361); Repr. 2 (H361fd); Aquatic Chronic 2 (H411). Безцветна течност, силно запалима течност и пари,  точка на запалване < 0ºС - < 55 ºС; точка на топене/замръзване < -20ºС; вдишване на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация; при контакт с кожата редизвиква дразнене, при контакт с очите може да причини дразнене, при поглъщане – дразнене, неразположение; токсичен за водните организми; не реактивен,  не взривоопасен,  не оксидиращ при нормални условия.

Етанол: CAS №  64-17-5, класифициран съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam.Liq 2 (H225); Acute Tox. 4 (Н302); Аcute Tox. 4 (H332); Eye Irrit. 2 (H319); STOT SE 3 (Н335); Aquatic Chronic 3, (Н412). Течност, много подвижна , безцветна.

Тежко гориво: CAS №  273-263-4, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като Carc. 1B; (Н350), Repr.2 (H361d), STOT RE.2 (H373), Acute Tox.4 (H332), Aquatic Chronic 2 (H411). Представлява въглеводородни съединения съставени предимно от наситени въглеводороди, арени и нафтени; вискозна трудно подвижна течност; кафеникав до черен цвят; специфична миризма;  пламна температура >75ºС;  незначинелна разтворимост във вода; нереактивен, невзривоопасен при нормални условия;  вреден при вдишване, при вдишване на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация; при пряк конакт дразни кожата и очите; вреден за водните организми.

Биодизел: Веществото не е класифицирано като опасно по критериите на Регламент СЕ 1272/ 2008 г. Представлява маслена течност; със зелен/жълт цвят; точка на топене 6,29ºС; точка на кипене 354,3ºС; точка на самозапалване 261ºС; не е запалим; не е експлозивен; не е оксидиращ; не е токсичен.

Пропан-бутан: CAS № 68512-91-4 - Flam. Gas 1( H220), Press. Gas (Н280) Carc. 1A (Н350), Muta.1B (H340). Въглеводороден втечнен газ; безцветен; сладък мирис; изключително запалим газ; съдържа газ под налягане; стабилен при нормални условия; при  контакт с кожата и очите може да предизвика измръзване; при вдишване на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на конценрация; може да експлоадира при нагряване.

Котелно гориво: CAS № 68476-33-5 - класифицирано съгласно Регламент 1272/2008 като Carc. 1B; (Н350), Repr.2 (H361d), STOT RE.2 (H373), Acute Tox.4 (H332), Aquatic Chronic 2 (H411). Вискозна течност, черен цвят, мирис въглеродоподобен, точка на топене/замръзване < 30ºС; точка на запалване >60ºС; температура на самозапалване 220-550 ºС; не е оксидиращ; не е взривоопасен, не реактивен при нормални условия; вреден при вдишване, при високи конценрации може да причини виене на свят, главоболие, гадене; при контакт с очите предизвиква раздразнение; токсичен за водните организми;

Горивни добавки: Класифицирани са съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 3 (H226); Аcute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Carc. 2 (H351); Aquatic Chronic 2 (H411); STOT SE 3 (H336). Жълта/оранжева течност; специфичен  мирис; неразтворими; невъзпламеним; не експлозивни; неоксидиращи; нереактивен; дразни очите и кожата; при вдишване предизвиква сънливост; опасен при поглъщане; токсични за водни организми.

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

При нормална експлоатация на складовите резервоари и помещения практически не би имало възможност за големи аварии. Потенциалните критични събития са пожар и/или експлозия, а причините, които биха ги предизвикали са:

 

Идентифицираните опасности на база свойствата на съхраняваните вещества са:

Пожар; Експлозия; Въздействие на токсични вещества–опасни за човека(токсичен облак)и околната среда(водна среда.)

 Потенциал да предизвикат големи аварии с ОХВС притежават инсталации:

Потенциал за аварии, свързани с токсичнист за човешкото здраве: не са налични на площадката; Потенциал за аварии, свързани с физични опасности (пожар; експлозия): Р1, Р35 и Р36 Потенциал за аварии, свързани с опасности за околната среда (залпови емисии в повърхностен воден обект): Р1, Р5, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16, Р40, Р4, Р7, Р8, Р9, Р10, Р11,  Р21, Р22, Р23, Р24

Потенциалните критични сценарии и причините, които ги предизвикват и които могат  да се проявят могат да се обединят в следните групи:

Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването -  резервоари и тръбопроводи, което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да бъдат:

- грешки при проектирането; - лошо изпълнение при построяването и монтажа; - надпроектни динамични натоварвания;

- интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове); - злоумишлени действия;

Разливи на опасни продукти в ограничени количества. Причините могат да бъдат:

- Пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите;

- Изпускане на фланцови връзки, кранове, салникови уплътнения и др. подобни;

- Препълване на  резервоари и цистерни;

- Скъсване на гъвкави шлангове; 

- Грешка на оператора.

Пожари и взривове в съоръженията. Източниците на запалване могат да бъдат:

- мълнии (при отказ на гръмоотводите);

 - нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването;

- открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи;

- механични искри при рязане, шлайфане и др.;

- искри от натрупано статично електричество;

- външни източници (небрежност или злоумишленост, пожари на съседни площадки).

При изпълнение на изискванията на нормативните документи по БЗУ, ПП безопасност, Технологичните инструкции и Инструкциите за безопасна работа вероятността от възникване на големи аварии е нищожна. Взети са всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии или бедствия.

     От момента на въвеждането в експлоатация на петролната база до сега не е имало ситуация, при която да се застраши сигурността и безопасността на работния цикъл.

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

С изграждането и интегрирането на оповестителната система в обекта, чрез блока  на НСРПО:

1. Вътрешното оповестяване се отнася за присъстващите в базата, оперативната група за непосредствено ръководство, аварийно спасителната и аварийно възстановителната група, в. т.ч. Вътрешно фирмената комисия по безопасност. Това става устно, чрез звукова и речева сигнализация, чрез стационарната и мобилната телефонна мрежа.

2. Външното оповестяване се отнася за съседните обекти: „Траяна 91“ООД, „Криста“ ООД, печатница ДЪГА+ ООД, „Вито 95“ ООД, Учебен център и сервиз Данаил Димитров, „Слав вериги“ ООД, „Петков Френски“ ООД,  жп гара, жп заводска гара, „Екотранс билд“ ЕООД, „Петгруп Гълъбово“ ЕООД и т.н., органите на реда, държавните и общински структури: РС ПБЗН, ОД на МВР, ЦСМП, Община Стара Загора, РЗИ, РИОСВ и други.  

Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария са достъпни на сайта на дружеството www.zara.bg в сектор „ НОВИНИ“.

Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

- мрежова IP телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи;

- мобилна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;

- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опастност на обекта – с персонала.

Органите и силите, с които ще си взаимодейства ръководството и оперативната група на ПБ „ЗАРА” са:

Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 за приемане сигнал за авария и предаването му на компетентните институции; Оперативен център при  РД ПБЗН за изпращане на служители и специализирана техника за осъществяване на оперативна намеса при аварията в обекта, привличане  на ЕСС и осъществява координацията между тях; Общински щаб за изпълнения плана за защита от бедствия чрез дежурния общинска служба сигурност за получаване указания и помощ. Дежурен РИОСВ, като го уведомява за вида на аварията, опасното вещество, застрашени от поражения инсталации и селища в микрорайона.

Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника. Предоставя се информация която съдържа:

- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;

- опасни вещества отделени вследствие на бедствието/ аварията;

- засегнати участъци в обекта и помещения, в които се предполага, че има хора;

- предприетите действия до този момент.

Всяка информация за ранно оповестяване за възникване или възникнало бедствие или авария се извършва на ЕЕНСП 112.

Ранното предупреждение и оповестяване на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от Оперативен център на РД ПБЗН. Община Стара Загора и „ЗАРА ГАЗ“ ООД  създават организация за аварийно реагиране  при възникване на извънредни ситуации:

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА АВАРИЯ ОТ ГЛАСОВАТА ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ИЛИ ОТ ОРГАНИТЕ  НА ОД МВР И ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:

Незабавно изгасете открит огън с вода!

Не палете  цигари. Не стартирайте  автомобили в газов облак.

Не включвайте или изключвайте никакви ел. уреди, заради искрите в този момент.

Ако сте в къщи затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците.

Закрепете към тях, тиксо, влажни завеси, кърпи.

При възможност се качете в горните етажи на сградата.

Ако се намирате на открито, напуснете района като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.

Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път, напуснете района на аварията на километър.

Помогнете на пострадалите, изведете ги на чист въздух.

При завръщане в домовете и работни места, гаражи, след отстраняване на аварията , проветрете помещенията и проверете за събран газ в ниските места, канали, мазета.

Спазвайте изискванията на аварийните служби.

Най – важни телефонни номера

-  ЕЕН за спешни повиквания                                        112

- РС ПБЗН – гр. Стара Загора                                        112

- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ              250005

- ОЦ при  РД ПБЗН – гр. Стара Загора                       623-112/665-297

 - ОД МВР                                                                            112 

 - ЦСМП                                                                             112

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

В ПБ ЗАРА са изградени съоръжения, които имат важно значение за безопасната работа на петролната база.

1. Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на технологичните процеси, да регистрират и сигнализират настъпилите отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии:

- Дихателни клапани на резервоарите с огнепреградители;

- Предохранителни клапани;

- Предпазни клапани на резервоарите;

- Оросителна (водоохлаждаща) система на резервоарите;

 - ВРУ – за регенериране на бензиновите пари обратно в резервоара;

 - Електронни нивомерни системи;

 - Манометри;

 - Газсигнализаторна централа;

 - Вентилационна система;

 - Заземителни устройства за ЖП- и автотранспорт;

- Система за аварийно изключване газовата инсталациия – стоп бутони;

- Предпазно изпускателни клапани;

- Пресостати;

- Трансмитери за температура и налягане;

- Байпасни клапани;

- Електорхимична защита от корозия;

- Мълниезащитна заземителна уредба;

- Заземителна защитна уредба.

2. Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали аварии и намаляване на последствията от тях:

- Пеногасителна система на резервоарите;

- Система за пожарогасене с вода: 2 броя резервоари (басейни) за пожарна вода с общ обем 1000 m3 и помпена станция с по две работни и две резервни помпи; воден пръстен  с 9 броя хидранти тип гребен с по 4 изхода; оросителната система;

- Аварийни автоматични клапани;

- Спирачни кранове с пневмозадвижки, нормално затворени;

- Каломаслоуловител;

- Обваловки на резервоарите;

- Електрически генератор;

- ПП уреди;

- ППтабла;

- Авариен шкаф;

- Стоп бутони.

3. Съоръжения за наблюдение, охрана и сигнализация.

- Сигнална система за оповестяване - Локална автоматизирана система за оповестяване отговаряща на изискванията на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.  Моделът е на Хьорман - ECN–600 и е съобразен с радиуса на прогнозируемото най-голямо въздействие при ГА  и обхвата на сирените на оповестяването го надхвърля.

- Монтирано е  видеонаблюдение в обекта;

- Монтирани са електронни нивомерни измервателни системи;

  - Газсигнализаторна уредба;

  - Пресостати, следящи за повишаване на налягането;

  - Трансмитери за температура и налягане;

  - Заземителни устройства за ЖП- и автотранспорт;

  - Дачтици за дим и топлина към пожароизвестителна система;

  - Ограда, входове, изходи.

- Осигурена е 24 часова, 7 дневна физическа охрана в обекта от външна охранителна фирма по договор.

 

Публичен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС - https://public-seveso.moew.government.bg

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Инж. Татяна Петрова – инспектор ЗБР

Тел: 042/ 616 510

e-mail: t.petrova@zara.bg

Дата на изготвяне: 15.12.2022 г.

11. Освен информацията по т. 1 –10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:

11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

Последствия от големи аварии с пропан-бутан:

Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на пропан-бутан може да се получи вследствие на корозия, конструктивен дефект, пожар в съседство, земетресение, грешки на оператора. Възможно е продължително изтичане или експлозия, струен пожар или мигновен пожар, замърсяване на околната среда с газове от горенето на пропан-бутан.

Вероятностите на последствията от сценарий “разрушаване на резервоар и изтичане на пропан-бутан” са както следва:

Изтичане от резервоар с ПБ                                5.0 х10-7   събития/година Мигновен пожар или експлозия                            1.1 х 10-8   събития/година Струен пожар                                                        7.7 х10-7   събития/година Замърсяване на ОС                                                 3.5 х10-7   събития/година

  При всички сценарии на големи аварии, посочени по-горе като главни последствия се открояват следните случаи:

- Експлозия на пари от изкипяваща течност (ВLЕVЕ и огнено кълбо от пари на пропан-бутан):при пълно разрушаване от силно нарастване на налягането в тях или от пожар на резервоар или цистерна, е възможно мигновено разхерметизиране и изкипяване. При това една значителна част от втечненият газ се отделя веднага и доста бурно във вид на пари и аерозоли. Образуващият се импулс при разширяване на парите може да сгъсти въздуха пред себе си и да създаде ударна вълна, аналогична на химичен взрив. Една голяма част от горивото образува облак от пари. При директното му запалване се образува огнено кълбо. Този парен облак може да детонира или да се запали и на значително разстояние и да доведе до мигновен пожар.

- Мигновен пожар или експлозия в парен облак - забавено запалване при концентрация в парния облак на пропан-бутан, съответстващи на 1/2 ДКГВ -9500 ррm; При разливане на пропан-бутан се образува облак от пари, които се разсейват в атмосферата. При това е възможно запалване от намиращ се наблизо източник. При наличие на прегради по пътя на облака и възможности за задържането му в затворено пространство е възможна и експлозия. От направения анализ се установи, че вероятността за такова събитие е много ниска и възлиза на 1.1х10-8 до 4.2х10-8 събития/година. Евентуално възникналите пожари макар и краткотрайни могат да окажат фатално влияние върху флората и фауната наоколо и да доведат до вторични пожари на прилежащите сгради и тревисти насаждения.Тъй като наблизо няма животински   и   растителни   видове с екологично значимост, които да бъдат директно засегнати от пожара и последствията от него нямат значим характер за околната среда.

- Замърсяване на въздуха от разсейващите се пари на разлят пропан-бутан, при което са възможни поражения на хората намиращи се на съответните площадки пожар и взрив.

При нормални условия на съхраняване и употреба съществува малка възможност втечненият пропан-бутан да представлява опасност за здравето. При аварии обаче е възможно излагане на високи концентрации. Парите на пропан-бутана са по-тежки от въздуха и при изтичане и разливи те могат да се натрупват в ограничени пространства и ниски места и да представляват едновременна опасност за здравето и за възникване на експлозии и пожари. Пропанът и бутанът са силни наркотици, но вредното им влияние върху хората се намалява вследствие на слабата им разтворимост в кръвта. Вредното действие на пропан-бутана се проявява само при високи концентрации, тъй като тогава значително намалява концентрацията на кислорода във вдишания въздух и тогава той може да предизвика задушаване.

Направен анализ на честотите на проявяваните на площадката критични събития със загуба на херметичност въз основа на статистически данни, показва следните вероятни възможности за протичането им:

разлив от резервоар под налягане                                     - 5 х 10-7 съб/год;  пожар на автоцистерна                                                                  - 1х10-6    съб/год. от гъвкав шланг                                                               - 4х10-6   съб/час от цистерна под налягане                                                  - 5х10-7 съб/год

•     разлив на пропан-бутан от тръбопровод                        - 3 х 10-7 съб/т.год;

Почти с един порядък по-голяма е честотата на последствията и свързаната с тях термична радиация при разрушаване на тръбопровод за трансфер на пропан-бутан. Там вероятността от мигновен пожар и евентуална експлозия е с честота 8,7х10-8 Тръбопроводите са изготвени от безшевни стоманени тръби и качеството им както това на арматурата е потвърдено със сертификати на производителя. Всички надземни тръбопроводи се минизират и боядисват двукратно с блажна боя. За защита от почвена корозия върху подземните тръбопроводи е положена антикорозионна изолация - грунд и два слоя полимерна изолация. Това значително би намалило честотата на разрушаване на тръбопровоите.

За сценария " Разкъсване на шланг и разрушаване на автоцистерна с пропан-бутан на авторазтоварище" честотата на директното запалване на изпарения пропан-бутан е 1.26x10 -11 съб/год и е ниска. Това от своя страна показва малката вероятност за настъпване на това събитие. С по-голяма вероятност е замърсяването на околната среда - честота 7х10-7 съб/год.

При евентуален пропуск или теч от цистерна, запалване на цистерната и отказ на предпазен клапан е възможно образуване на ВLЕ\/Е. Като се има предвид, че честотата на това събитие е 8.4х10-10 съб/год може да се очаква, че съществува много малка вероятност за неговото проявяване.

От направения детайлен анализ на пълна загуба на съдържанието на втечнен въглеводороден газ от резервоари с ВВГ в базата Р35/Р36 (формиране на токсичен облак, експлозия, дефлаграция, BLEVE), зоната на висока смъртност при мигновенно запалване на свободно разпространяващи се пари  от тежък газ е до 128 метра от мястото на аварията, а безопасното разстояние е над 256 метра. Зоната на висока смъртност от токсичен облак е до 95 метра от геометричния център на аварията. Безопасното разстояние  при забавено запалване е над 93 метра.

От направения детайлен анализ на пълна загуба на съдържанието втечнен въглеводороден газ   от жп цистерна (формиране на токсичен облак, UVCE, BLEVE), зоната на смъртност от свободно разпространяващи се пари при мигновено запалаване  е до 96 метра от мястото на аварията, а безопасното разстояние е над 192 метра. Зоната на висока смъртност при BLEVE е до 44 метра от геометричния център на аварията. Безопасното разстояние е над 128 метра.

От направения детайлен анализ на пълна загуба на съдържанието втечнен въглеводороден газ   от автоцистерна (формиране на токсичен облак, UVCE, BLEVE), зоната на смъртност от свободно разпространяващи се пари  при мигновено запалвана е до 62,5 метра от мястото на аварията, а безопасното разстояние е над 125 метра. Зоната на висока смъртност при BLEVE е до 32 метра от геометричния център на аварията. Безопасното разстояние е над 98 метра.

Последствия при големи аварии  при течните горива са:

- Пожар в локва при директно запалване – силно изразена топлинна радиация, смъртни случаи на площадката, разпространение на продукти на горенето във въздуха. Евентуалните пожари на горивата могат да окажат фатално влияние върху флората и фауната наоколо и да доведат до вторични пожари на прилежащите тревисти и горски насаждения и сгради. Тъй като наблизо няма животински и растителни видове с екологично значимост, които да бъдат директно засегнати от пожара последствията от него нямат значим характер. Като се има предвид розата на ветровете и най-често повтарящите се посоки на вятъра, факелът на димните  газовете, би трябвало да засягат югоизточно, южно и югозападно разположените производствени предприятия.

- BLEVE и огнено кълбо от пари– при наличие на пожар на цистерна е възможно силно нарастване на налягането в нея, разхерметезиране, изкипяване на горивото, образуване на облак от пари, запалването им и образуване на огнено кълбо;

- Токсично замърсяване на въздуха от разсейващите се пари на разлети бензин, дизел, тежко гориво при което са възможни поражения на хората намиращи се на съответните площадки, увреждане на водната флора и фауна.

- Замърсяване на почва, надземни и подземни води от разляти ЛЗТ

Бензинът се счита за потенциален канцероген за хора. В ситуации на аварии или разливи, където излагането на парите му е потенциално високо и с вероятност за продължително експониране е възможно токсично въздействие от някои специфични съединения, съдържащи се в него, както и на основните въглеводороди, увреждане на централната нервна система и настъпване на смърт.

При температура на околната среда (около 20 oC) бензинът се разгражда от бактериите в почвата за около 4 дни. Това са главно съдържащите се в него бензен, толуен и ксилен. Заместените ароматни въглеводороди и изопарафините са по-трайни, до 60 дни. Те определят токсичното действие на бензина върху риби, птици и безгръбначни. (При 96 часов тест и концентрация 114 mg/dm3 всички риби умират, а токсичността към водната растителност се проявява при 72 часа проба и концентрация на бензин 10 mg/dm3).

Факторите, влияещи върху миграцията на бензина при разливане са водоразтворимост, сорбция върху почвата и биоразграждане. По голяма роля за замърсяването на водите играят ароматните въглеводороди, съдържащи се в бензина поради високата им разтворимост във вода и водна токсичност. (LC50 за риби е между 47 и 91 mg/dm3, острата токсичност към безгръбначни е от 1 до 15 mg/dm3) От направен литературен обзор  се установява, че бензинът при лабораторни условия има краткотрайна токсичност към сладководни и морски организми. Компонентите, които са най известни като водоразтворими и предизвикващи водна токсичност са също силно летливи и могат лесно да се разграждат от микроорганизми. Затова възможността за биоакумулация и /или  дълготрайно присъствие на  бензин в околната среда е малко вероятно да се осъществи. Като се има предвид летливостта, биоразграждането и отсъствието на биоакумулация на бензина не е вероятно разливи от него да останат във водните басейни в количества, които могат да предизвикат вредни въздействия върху околната среда. Затова може да се приеме, че бензинът представлява малък риск за околната среда.

Замърсителите на въздуха и водите от гасенето на пожари от горящи дизелови горива  могат да съдържат полициклични ароматни въглеводороди, сяра, въглероден оксид и диоксид, сажди, серни и азотни оксиди.

При разливане на дизелови горива в околната среда, същите претърпяват редица процеси. По-леките компоненти се изпаряват и бързо претърпяват фотооксидиране при взаимодействие с ОН радикали. По-тежките компоненти имат по-малка тенденция за изпарение във въздуха. Те също могат да бъдат подложени на процеси на фотоокисление, но освен него те се адсорбрат върху почвата и утайките. При анаеробни условия повечето компоненти се биоразграждат. При аеробни условия те са по-стабилни. Попаднали във вода, те не са податливи на хидролиза..

Повърхностните води от района на базата се приемат от канализационната система след като преминат през пречистващо съоръжение за отделяне на утайки и изплуващите леки петролни замърсявания (каломаслоуловител). При нормален режим на работа на петролната база, тя не се явява замърсител на повърхностните води в района.

В района на петролната база не се отвеждат отпадъчни води директно в подземни хоризонти,  а също така не се изпускат такива и върху повърхността на почвата, поради което не може да се очаква замърсяване на подпочвените води при нормална експлоатация на съоръженията.

Направеният анализ на честотите на проявяваните на площадката критични събития със загуба на херметичност въз основа на статистически данни, показва следните вероятни възможности за протичането им:

разлив на горива от резервоар                          - 5 х 10-6  съб/год; пожар на автоцистерна с бензин                      -  1х10-5    съб/год. пожар на резервоар                                             -  1х10-5    съб/год. разлив на горива на автоестакада от гъвкав шланг                                               -  4х10-6   съб/час от цистерна                                                         -  1х10-5  съб/год. разлив на жп-естакада

    - от гъвкав шланг;                                                 - 4 х 10-6 съб/час;

    - от цистерна.                                                        -1х10-5съб/год;

разлив на горива от тръбопровод                     - 3 х  10-7  съб/m.год;

Въз основа на тях са изчислени вероятностите на настъпване на последствията.

При “Разрушаване на резервоар и разлив на бензин в обваловката”  директното запалване на разлива  е с честота 1 събитие на 3,3 милиона години. Честотата на възникване на директно или забавено запалване варира между 3х10-7 съб/год до 9х10-8 съб/год. По-висока е честотата за замърсяване на околната среда, надземни и подпочвени води 1,2-1,4х10-6 съб/год, но реално погледнато и то също е събитие с малка вероятност.

За сценарий “ Разкъсване на шланг и разрушаване на автоцистерна  с бензин на автоестакада” честотата на директното запалване на разлива е 6х10 -7 съб/год при съответната дължина на тръбопровода и е по-ниска от тази на замърсяването на околната среда 2,5х10-6 съб/год.

За сценарий „Разлив на бензин на  жп-естакада”, Токсичното замърсяване на околната среда е с най-голяма вероятност (между 5,4х10-7 до 2,5х10-6 съб./год). По ниски са честотите на проявяване на последствията (мигновен пожар) при пожар на резервоар с бензин – 1,5х10-6 съб/год.

При сценарий “Разлив на бензин от тръбопровод”  честотата на възникване на пожар в локва е 4,1х10-7 съб/год. Това прави много малка възможността за възникване на това събитие. Вредното въздействие върху околната среда  е с малко по-висока честота от 1,64х10-6  до 6,5х10-6 съб/год. Важно е да се  отбележи, че се провежда ежедневен контрол на тръбопроводната мрежа, което намалява тази възможност.

Разрушаването на резервоар с дизелово гориво е събитие с честота 5х10-6 съб/год.

Вероятността от възникване на теч от жп и автоцистерна възлиза на 5Х1 10-7 събитие на година. Въздействието на BLEVE  и огнено кълбо при пожар на автоцистерна с бензин е с вероятност  4,55х10-15 събития на година.

От изложеното може да се обобщи, че получените при анализа разстояния за възможни въздействия върху населението са малки. Някои от тях излизат извън пределите на предприятието, но са далеко от жилищните райони на града. Това означава, че при евентуална авария могат да бъдат засегнати само хората работещи на някои съседни площадки и в непосредствена близост до авариралата  цистерна или резервоар, броят на които зависи от времето, в което е станала аварията. Ниските стойности на честотите на проявяване на критичните събития и техните последици, показват ниската вероятност за настъпване на тези събития при ниска и средна големина на риска, токазано в горната таблица.

Количеството на петролните продукти – автомобилни бензини, дизелови горива, етанол, добавки за горива и масла, намиращо се в транспортните съоръжения – Ж.П. – и автоцистерни е многократно под 5% от определения горен оценъчен праг за този тип нефтопродукти, посочен в колона 3 на таблиците в част 1 и част 2 на Приложение 3 на ЗООС и по тези съображения, транспортните съоръжения (МПС и ЖП цистерни) за течни нефтопродукти не притежават потенциал да предизвикат голяма авария по смисъла на Приложение 5 на ЗООС. Като допълнителна мярка е предприета възможност за извеждане на подвижния състав на безопасно разстояние в случай на авария, с която и да е от Ж.П- или автоцистерни.

    Мерки предприети за предотвратяване на авариите и ограничаване на последствията от тях.

В Петролната база са изградени:

Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на технологичните процеси,  да регистрират и сигнализират настъпилите отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии;

Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали аварии и намаляване на последствията от тях;

Съоръжения за наблюдение, охрана и сигнализация;

Предвидени са обучения, процедури,  писменни инструкции и авариен план, който се проиграва периодично с органите на ПБЗН.

11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

 

Организацията на дейността се заключава в следното:

 - Задействане на частите на ЕСС – полиция, пожарна и ЦСМП; -извеждане на състава на ПБ“ЗАРА ГАЗ“ и съседните предприятия;

- Оповестяване и привеждане в действие на състава, имащ отношение към изпълнение на външния авариен план през ЛСО/НСРПО/ и по телефона от дежурния по общински съвет за сигурност;

- Разполагане на 2 бр наблюдателни постове от състава на звено „Инспекторат“ на община Стара Загора;

 - Разполагане на КПП от ОДМВР – 6 бр. и осъществяване на контрол на подходите и изходите от ПБ „ЗАРА ГАЗ“;

- Определяне на маршути за извеждане на пострадали и организация на дейностите по тях;

- Устройване и разполагане на Щаба в района на паркинга на магазин АЙКО;

 - Усройване на триажен център за пострадали в района на паркинга на магазин АЙКО, оказване на първа помощ и извозване на пострадали до медицинските заведения в града;

 - Осигуряване на влизането в района на ПБ“ЗАРА ГАЗ“ на допълнително сили и средства на фирмата от площадката на „Агробиохим“;

- Извършване на допълнително разузнаване на обекта със сили и средства на 2 Тунджанска механизирана бригада и нарастване на усилията;

 - Оповестяване и събиране на допълнително ресурси от фирми и предприятия имащи необходимата техника с които общината има сключени предврителни договори по плана за провеждане на СНАВР;

- Регулярно подаване на информация до населението за хода на дейностите и СНАВР; - Овладяване на създадената ситуация;

 - Извършване на оперативно-издирвателни работи за установяване има ли умисъл при създадената извънредна ситуация;

 - Извършване аварийно-възстановителни работи и поетапно възстановяване работоспособността на базата.

11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията.

 – Не е налична опасност от голяма авария с трансгранични последствия.