Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Основна дейност на Петролна база „ЗАРА“ е доставка, съхранение, обработка и експедиране на автомобилен бензин, дизелово гориво, пропан - бутан, тежко гориво, биоетанол, биодизел, масла, антифриз и добавки.

Осигуряване на БЕЗОПАСНОСТ НА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА е наша основна задача. Основната ни цел е чрез постоянен контрол на системите за безопасност да предотвратяваме евентуални аварии. Така Вашата, а и наша сигурност са постоянна грижа.

Опасността от големи аварии се крие във възможността  за възникване на пожари и взривове при аварийно изтичане на съхраняваните нефтопродукти в резултат на грешки при експлоатацията на складовите и транспортни съоръжения, при разрушаване на съоръжения поради корозия, терористични актове и природни бедствия, при което е възможно да пострадат хора, техника, материални обекти и околната среда.

Петролна база „ЗАРА“ е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал в съответствие с критериите на Приложение 3 на ЗООС. Проектирана и построена в съответствие с изискванията на всички нормативни документи, гарантиращи безопасност на хората и опазване на околната среда.

Производственият процес включва:

 Приемане на петролни продукти, доставени чрез ЖП и автоцистерни; Съхранение на дизелово гориво и автомобилен бензин в надземни верт. резервоари; Съхранение на пропан-бутан в подземни резервоари; Експедиране на дизелови горива, автомобилни бензини, моторни масла и втечнен газ пропан-бутан;

Идентифицирани са следните опасности:

евентуален голям разлив при товаро-разтоварни работи; изтичане на големи количества продукти без възникване на пожар при нарушаване целостта на производствените съдове, резервоари или тръбопроводи; изтичане на големи количества опасни вещества и запалването им, при което биха се образували и емитирали в атмосферата продукти с непълно горене; пожар или експлозия в резервоари.

За предотвратяване възникването на голяма авария /пожар/ и ограничаване последствията от нея базата има изградена ПП помпена станция, както и пеногасене с пенна емулсия на резервоарите. Всички резервоари имат и водно охлаждане – оросителна система, свързана с противопожарния водопровод.

Дружеството е извършило класификация на опасните вещества за обекта, която е одобрена от МОСВ София. Изготвени са Доклад за безопасност, Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии и Вътрешен авариен план за базата, които са одобрени от ИАОС София. Персоналът е квалифициран и обучен. Изпълняват се процедурите по провеждане на превантивен и коригиращ мониторинг.

Безопасната експлоатация на петролната база се основава на Доклад за безопасност и Политиката за предотвратяване на големи аварии и се осъществява чрез прилагане на Система за управление мерките за безопасност (СУМБ) с всички нейни елементи.

      Осигурени са следните съоръжения с важно значение за безопасната работа в обекта:

- Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на производствения процес, да регистрират и сигнализират настъпили отклонения и да предизвикват предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии: Дихателни клапани с огнепреградители, Предпазни клапани, , Оросителна (водоохлаждаща) система, ВРУ, Електронни нивомерни системи – следят ниво и температура и алармират за препълване, за пробив (теч) от резервоара и наличие на вода в резервоара, Манометри, Газсигнализаторна система, Пресостати, Байпасни клапани, Каломаслоуловител, Обваловки,  Ел.генератор – резервен, Електрохимична защита от корозия, Мълниезащита, Заземителна инсталация, Видеонаблюдение, Квалифициран и обучен персонал, Охрана, Ограда и входове/изходи, Инфраструктура.

- Съоръжения, предназначени за ликвидиране на евентуална авария: Пеногасителна система, Система за пожарогасене с вода, Аварийни автоматични клапани, Спирачни кранове с пневмозадвижки-нормално затворени, Каломаслоуловител, Обваловки, ППУреди, ПП Табла, Пожарни хидранти, Пожарен водоем.

- Съоръжения за наблюдение, охрана и контрол: Знаци и сигнали по безопасност,  Видеонаблюдение, Локална система за оповестяване със звукова и речева информация - осигурено е оповестяването на съседните застрашени обекти : „Криста“ ЕООД и “Траяна 91“ ООД, „БРБ инженеринг“ ООД, „ДЪГА+“ ООД, „Вито 95“ ООД, Учебен център Данаил Димитров, „Слав вериги“ ООД, „Петков Френски“ ООД, „Екотранс билд“ ООД, както и органите на реда, държавните и общински структури. В момента тече процедура на съгласуване на проект за изграждане на нова ЛОС и интегрирането и към НСРПО, Денонощна охрана.

- Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

- кабелна телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи;

- клетъчна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;

- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опастност на обекта – с персонала.

Органите и силите, с които ще си взаимодейства ръководството и оперативната група на ПБ „ЗАРА” са:

Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 за приемане сигнал за авария и предаването му на компетентните институции; Оперативен център при  РД ПБЗН за изпращане на служители и специализирана техника за осъществяване на оперативна намеса при аварията в обекта, привличане  на ЕСС и осъществява координацията между тях; Общински щаб за изпълнения плана за защита от бедствия чрез дежурния общинска служба сигурност за получаване указания и помощ. Дежурен РИОСВ, като го уведомява за вида на аварията, опасното вещество, застрашени от поражения инсталации и селища в микрорайона.

Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника. Предоставя се информация която съдържа:

- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;

- опасни вещества отделени вследствие на бедствието/ аварията;

- засегнати участъци в обекта и помещения, в които се предполага, че има хора;

- предприетите действия до този момент.

Цялата налична информация по мерките и мероприятията, свързани с безопасността и ликвидиране на последствията от възникнали големи аварии е налична на площадката на предприятието и е достъпна за всеки заинтересован.