Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Основна дейност на Петролна база „ЗАРА“ е доставка, съхранение, обработка и експедиране на автомобилен бензин, дизелово гориво, тежко гориво, биоетанол, биодизел, масла, антифриз и добавки. Опасността от големи аварии се крие във възможността  за възникване на пожари и взривове при аварийно изтичане на съхраняваните нефтопродукти в резултат на грешки при експлоатацията на складовите и транспортни съоръжения, при разрушаване на съоръжения поради корозия, терористични актове и природни бедствия, при което е възможно да пострадат хора, техника, материални обекти и околната среда.

Петролна база „ЗАРА“ е с нисък рисков потенциал. Проектирана и построена в съответствие с изискванията на всички нормативни документи, гарантиращи безопасност на хората и опазване на околната среда.

Производственият процес на територията на базата включва:

 Приемане на петролни продукти, доставени чрез ЖП и автоцистерни; Съхранение на дизелово гориво и автомобилен бензин в надземни верт. резервоари; Експедиране на диз. гориво и авт. бензин;

Идентифицирани са следните опасности:

евентуален голям разлив при товаро-разтоварни работи; изтичане на големи количества продукти без възникване на пожар при нарушаване целостта на производствените съдове, резервоари или тръбопроводи; изтичане на големи количества опасни вещества и запалването им, при което биха се образували и емитирали в атмосферата продукти с непълно горене; пожар или експлозия в резервоари.

За предотвратяване възникването на голяма авария /пожар/ и ограничаване последствията от нея базата има изградена ПП помпена станция, както и пеногасене с пенна емулсия на резервоарите. Всички резервоари имат и водно охлаждане – оросителна система, свързана с противопожарния водопровод.

Безопасната експлоатация на петролната база се основава на Политиката за предотвратяване на големи аварии и се осъществява чрез прилагане на Система за управление мерките за безопасност (СУМБ) с всички нейни елементи: Обучение и компетентност, Идентифициране и оценка на риска, Безопасно управление на технологичните процеси, Планиране на промените, Готовност за реагиране и действие при извънредни ситуации, Коригиращ мониторинг, Одити и преразглеждане на Политиката за предотвратяване на големи аварии и СУМБ.

      Осигурени са следните съоръжения с важно значение за безопасната работа в обекта:

- Съоръжения, предназначени да контролират нормалното протичане на производствения процес, да регистрират и сигнализират настъпили отклонения и да предизвикват предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии: Дихателни клапани, Предпазни клапани, Огнепреградители, Оросителна (водоохлаждаща) система, ВРУ, Електронни нивомерни системи – следят ниво и температура и алармират за препълване, за пробив (теч) от резервоара и наличие на вода в резервоара, Каломаслоуловител, Обваловки,  Ел.генератор – резервен, Мълниезащита, Заземителна инсталация, Видеонаблюдение, Квалифициран и обучен персонал, Охрана , Ограда и входове/изходи, Инфраструктура.

- Съоръжения, предназначени за ликвидиране на евентуална авария: Пеногасителна система, Ситема за пожарогасене с вода, Каломаслоуловител, Обваловки, ППУреди, ПП Табла, Пожарни хидранти, Пожарен водоем.

- Съоръжения за наблюдение, охрана и контрол: Знаци и сигнали по безопасност,  Видеонаблюдение, Локална система за оповестяване със звукова и речева информация, денонощна охрана.

        Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

- кабелна телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи;

- клетъчна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;

- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опасност.

Осигурено е оповестяването на съседните застрашени обекти : “Траяна 91“, печатница ДЪГА+, „ Вито 95“ ООД, Учебен център и сервиз Данаил Димитров, „Слав вериги“, „Петков Френски“ ООД, както и органите на реда, държавните и общински структури.

Цялата налична информация по мерките и мероприятията, свързани с безопасността и ликвидиране на последствията от възникнали големи аварии е налична на площадката на базата и е достъпна за всеки заинтересован.