ЗАРА-Е ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Политиката за поверителност предоставя информация за начина, по който ЗАРА-Е ООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашия уебсайт или контрагент.

 

Идентифициране на дружеството

ЗАРА-Е ООД, адрес на управление: ул.Индустриална №1, кв.Индустриален, град Стара Загора, България

ЕИК 833093660

адрес за кореспонденция: ул.Индустриална №61, кв.Индустриален, град Стара Загора, България

тел.: +359 42 616515, факс: +359 42 616516, e-mail: zara@zara.bg

 

Категории лични данни, които се събират

ЗАРА-Е ООД основно обработва лични данни, които Вие като наш контрагент предоставяте доброволно в хода на деловите отношения между Вас, Вашата фирма и нашето дружество.

Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, от нашите бизнес партньори или от публични регистри.

Субекти на лични данни са наши клиенти физически лица, представители и пълномощници на наши клиенти юридически лица, служители и лица за контакт на наши клиенти, служители и лица за контакт на трети лица свързани с наши клиенти.

ЗАРА-Е ООД обработва следните лични данни:

   А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения:

  Б) Данни, изготвени и генерирани от ЗАРА-Е ООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

 

Цели на обработване на личните данни

Личните данни, които ЗАРА-Е ООД събира, обработва и съхранява, са пряко свързани с изпълнение на сключени с клиентите на дружеството Договори да продажба на енергийни продукти /горива/. Личните данни се събират за конкретна договорна цел и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази цел.

ЗАРА-Е ООД обработва и лични данни, свързани с издаването на карти за отстъпки в обектите за търговия на дружеството.

Обработват се лични данни, свързани със запитване от Ваша страна или за да ви изпратим оферта. В зависимост от характера на запитването това ще бъдат вашето име, адрес, фирма, сфера на дейност, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес, както и разбира се вашето конкретно питане.

Личните данни се използват и за изпълнение на законови задължения и изисквания към ЗАРА-Е ООД, вкл. защита на интереси, избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

При предоставяне на лични данни на трети страни, свързани с изпълнение на гореописаните цели, и в случай, че третата страна има качеството на обработващ данни, страните ще сключат споразумение за обработването на личните данни или друго еквивалентно споразумение с цел да осигурят съответствието на обработването със законовите изисквания и разпоредби.

 

Категории получатели на лични данни извън дружеството

Личните данни могат да бъдат разкрити от ЗАРА-Е ООД на:

 1. Публични органи, вкл. Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и други, при условие че това е позволено от закона и когато това е необходимо, за да може да се спази приложимото право или да се изпълнят задължения по закон;
 2. Лица, които по възлагане на ЗАРА-Е ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 3. Обработващ  лични данни - юридическо лице, с което ЗАРА-Е ООД има сключен договор за счетоводно обслужване;
 4. Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства, доколкото същите съхраняват лични данни;
 5. Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения;
 6. Подизпълнители, предоставящи услуги свързани с изпълнение на договорните ни задължения, техническо съдействие по инсталация и/или поддръжка на оборудване и др. подобни;
 7. Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 8. Контрагенти на ЗАРА-Е ООД във връзка с изпълнение на заявки за доставка, по силата на сключени договори за доставка;
 9. Личните данни могат да бъдат разкрити и за да се защитят законни интереси на ЗАРА-Е ООД, връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на дружеството или свързаните с него юридически лица, освен ако пред тези интереси на следва да се предпочетат правата и свободите или интересите на субекта на личните данни;
 10. Лични данни могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на субекта на личните данни.

 

 

Предаване (трансфериране) на данни в трети страни извън ЕС, правно основание

ЗАРА-Е ООД не предава данни в трети страни извън ЕС.

 

Съхранение на данните

Личните  данни се съхраняват от ЗАРА-Е ООД, ул.Индустриална №61 в град Стара Загора, България и се използват от нея само за изпълнение на Вашите запитвания и желания, което по принцип означава, че се използват за осъществяване на сключения с Вас договор или за отговор на Вашето запитване.

Личните данни се съхраняват на електронен и хартиен носител.

За изпълнение на договорните си отношения, дружеството поддържа база данни за контаргентите, като част от нея включва лични данни свързани с управители, упълномощени лица, лица за контакт и служители на тези контрагенти.

Базата данни е неразделна част от софтуерни приложения за създаване и управление на търговския документооборот в дружеството и счетоводни приложения.

Достъпът до личните данни е ограничен, в зависимост от нивото на достъп на длъжностните лица като  Управител, Гл.счетоводител, счетоводител, отчетник и др.  и се определя като правомерен при осигурена защитна среда на достъп и обработка на данните.

 

Срок за съхранение на данните

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.
 3. ЗАРА-Е ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.
 4. Видеозапис – до 30 дни от създаване на записа.

 

Мерки за сигурност

Имайки предвид техническия прогрес и разходите по изпълнението спрямо рисковете и естеството, обхвата на личните данни, контекста, в който те се обработват, както и рисковете за правата и свободите на субектите на данните, ЗАРА-Е ООД е въвело подходящи технически и организационни мерки, чрез които да осигури ниво на сигурност, съответстващо на този риск. Мерките за защита на личните данни са срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Дружеството реализира текущи и периодични контроли на приложните програми и общи IT контроли, както и физически контроли.

Предприети са всички организационно-технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни, в това число ограничаване на достъпа до тях на външни лица и служители без достъп.

Работните компютри са свързани в локална мрежа, със защитен достъп до данните. Непосредствен достъп до работните места имат само служители на дружеството.

Задължителното предаване на данни, предвидено в закон, по електронен път е осигурено с електронен подпис.

Тези мерки имат за цел да осигурят неприкосновеност и постоянна защита на личните данни.

 

 

Използване на нашия уебсайт

На нашия уебсайт www.zara.bg можете да разглеждате информация за нас и нашите продукти и да използвате тази информация, без да ни разкривате при това лични данни.

При искане за информация или оферта, запитване за доставка или заявка за карта за зареждане с отстъпка, сайтът не съхранява личните Ви данни, а само изпраща поща на електронен адрес на ЗАРА-Е ООД.

Нашият уеб сървър не съхранява по подразбиране IP адреса, даден ви от Вашия интернет доставчик, данни за вида на използвания браузър и операционна система, уебсайта, от който ни посещавате, както и датата и продължителността на посещението.

Право на лицето предоставящо лични данни

Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, можете по всяко време да се свържете с нас. Вие имате право:

обработването им е незаконно;

основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;

друг администратор („преносимост на данните“);

или значително ви засягат и са въз основа на вашите лични данни, да бъдат направени от физически

лица, а не само от компютри. Вие също така имате право в този случай да изразите Вашата гледна

точка и да оспорите решението;

 

Във всички тези случаи, за да упражните правата си, моля да се свържете със  ЗАРА-Е ООД, като ползвате следните данни за контакт:

zara@zara.bg

ЗАРА-Е ООД

ул.Индустриална №61

град Стара Загора

България

Национален телефон 0 700 15 415

тел.GSM +359 888 972299

 

ПСБ Илиянци

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.80032 лв. 0.64600 лв. 2.44632 лв. 0.48926 лв. 2.93558 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.36120 лв. 0.71000 лв. 2.07120 лв. 0.41424 лв. 2.48544 лв.
Пропан-бутан смес LPG 06-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.45937 лв. 0.00000 лв. 1.45937 лв. 0.29187 лв. 1.75124 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.60994 лв. 0.71000 лв. 2.31994 лв. 0.46399 лв. 2.78393 лв.