Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

РЕД и УСЛОВИЯ за ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в ЗАРА-ГАЗ ООД

РЕД и УСЛОВИЯ за ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в ЗАРА-ГАЗ ООД

Във връзка с влизането в сила на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ /Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г./,  ЗАРА-ГАЗ ООД, в качеството на задължено лице по чл.12, ал.1, т.2 от ЗЗЛПСПОИН предоставя следната информация по чл.12, ал.4 за реда и условията за подаване на сигнали в ЗАРА-ГАЗ ООД:

Сигнал може да се подаде за всякакви нарушения и неправомерни практики в дружеството, на които сигнализиращото лице е станало пряк или опосреден свидетел, които са свързани с нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II от ЗЗЛПСПОИН.

Сигнализиращи лица са както работници, служители, включително бивши, или други лица, които полагат наемен труд в дружеството, независимо от характера на работата или от начина на заплащането, така и кандидати за работа, изпълнители по граждански договори или други лица, които полагат труд без трудово правоотношение, стажанти, доброволци, доставчици, съдружници, акционери, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество. Сигнализиращо лице може да бъде и всяко лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

Сигналът може да бъде подаден чрез канал за вътрешно или външно подаване на сигнал или и по двата начина. Национален орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни.

Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Данните за контакт относно използването на канал за вътрешно подаване на сигнали в ЗАРА-ГАЗ ООД са както следва:

писмено

по имейл: zara@zara.bg  

по поща на адрес: Стара Загора 6000, ул.Индустриална, № 61 

устно

на място в офиса на ЗАРА-ГАЗ ООД на адрес: Стара Загора 6000, ул.Индустриална, № 61

на телефон: +359 42 616511

                       

Горепосоченият телефон е на разположение за организиране и на лична среща, при необходимост.

Когато подават сигнал, независимо под каква форма, сигнализиращите лица следва да опишат детайлно случая, включително да посочат времето и мястото на нарушението, да посочат по възможност имена на лица, които може да са били свидетели на случая или по възможност да представят допълнителна информация, свързана със случая, както и по възможност да посочат всякаква друга информация и доказателства, които могат да бъдат полезни при разследването на сигнала.

Приемането, администрирането и безпристрастното разследване на сигналите се извършва само от упълномощен за това служител, действащ като „компетентно лице“ да извърши вътрешна проверка, съгласно законодателството за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, определени съгласно заповед на ръководителя.

 

Писменият сигнал се подава чрез попълване на формуляр, по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни:

трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. За регистрирането на сигнали служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, използва формуляр по образец, утвърден от КЗЛД, който съдържа горната информация относно подателя на сигнала.

Писмените и устните сигнали се регистрират от служител на дружеството чрез завеждането им в информационнат система за документооборот с входящ номер и дата на подаване на сигнала. Ако сигнализиращото лице има желание да бъде уведомявано за напредъка на случая и резултатите от разследването, същото следва да се свърже с отговорния служител за получаване на съответния входящ номер, респективно да посочи електронна поща или друг начин, по който да бъде уведомявано за резултатите от проверката.

 

ЗАРА-ГАЗ ООД е утвърдила Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица. Гарантираме, че системата за вътрешно подаване на сигнали отговаря на следните изисквания на закона:

- управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;

- дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.